Regulament Concurs Fed Cup

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 “Tenis Axyall te trimite la Fed Cup” 26 martie – 15 aprilie 2018SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI


Organizatorul Concursului “Tenis Axyall te trimite la Fed Cup” 26 martie – 15 aprilie 2018 (denumit in continuare „Concursul”) este S.C. Tenis Axyall SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Dunarii, nr. 55, judeţul Cluj, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/2278/2011, CUI RO229086973, e-mail: office@tenisaxyall.ro.
Concursul se va desfăşura la nivel naţional, în perioada 26 martie – 15 aprilie 2018 (ora 22:00), în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligaţia  de  a  anunţa  publicul  în  mod  oficial,  în  aceeaşi  manieră  în  care  a  fost  facută  şi informarea iniţială.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI


Concursul este organizat şi desfăşurat prin intermediul paginilor  https://www.facebook.com/TenisAxyall şi  https://www.tenisaxyall.ro . 


SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE


Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condiţiile prezentului regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Nu pot participa angajaţi ai Organizatorului sau ai altor companii implicate în această acţiune, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. 


SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. 
Prin participarea la concurs, participanţii îşi exprimă acceptul pentru termenii şi condiţiile de participare din prezentul regulament. Participanţii acceptă, în cazul în care câştigă, să le fie publicat numele pe
www.tenisaxyall.ro  şi pe https://www.facebook.com/TenisAxyall , şi, dacă este necesar, şi în alte medii de informare. De asemenea, câştigătorul premiului acceptă să fie mediatizat (inclusiv prin materiale fotografice) în programele de marketing ale firmei SC Tenis Axyall SRL, cu titlu gratuit. Fiecare participant acceptă ca datele sale să fie procesate. Datele vor ramane confidenţiale şi nu vor fi transferate în afara SC Tenis Axyall SRL.  

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI


Participarea la concurs este condiţionată de cumpararea a cel putin unui produs de pe site-ul www.tenisaxyall.ro. Pentru a putea participa la Concurs, persoanele care achizitioneaza minim un produs de pe www.tenisaxyall.ro pe intreaga perioada a concursului, au obligaţia de a nu returna Organizatorului produsele achizitionate.


SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul constă în două bilete la Fed Cup BNP Paribas 2018, România – Elveţia, care se va desfăşura duminică, 22 aprilie 2018 la Cluj-Napoca. Valoarea totală a premiilor este de 150 de lei.  

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI


Câştigătorul  va fi desemnat prin tragere la sorţi pe site-ul www.random.org şi va fi nominalizat în data de 16 aprilie 2018. Câştigătorul nu poate preschimba premiile câştigate în echivalentul lor în bani şi nu sunt transmisibile altor participanţi sau unor terţi, la cererea câştigătorilor. 


SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI


Câştigătorului concursului i se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului în data de 16 aprilie 2018 pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/TenisAxyall şi prin e-mail. Participantul declarat câştigător va trimite un mail la adresa office@tenisaxyall.ro , cu datele de identificare complete. 

Premiul va fi expediate prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.


SECŢIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

 Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor texte inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.


SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI


Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 15 aprilie 2018, ora 22.00 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de natură a face imposibilă derularea acestuia.


SECŢIUNEA 11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 


În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia datelor personale, organizatorul îşi asumă obligaţia de a nu face disponibile către terţi în niciun fel datele personale ale participanţilor fără acceptul acestora, dat în condiţiile legii. Organizatorul nu isi asumă niciun fel de răspundere în cazul în care participanţii îşi trimit datele personale în mod eronat. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi Legii nr. 365/2002 privitoare la protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, organizatorul nu are nicio responsabilitate în situaţia în care datele prelucrate de către firmele partenere nu respectă dispoziţiile legale. Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă datele personale pe care participanţii le furnizează despre ei sau un membru al familiei lor. Scopul colectării datelor este informarea participanţilor şi asigurarea datelor pentru serviciile proprii de marketing şi publicitate. Colectarea, stocarea şi folosirea datelor de către firmele partenere sunt responsabilitatea exclusivă a acestora. Pentru participarea la campaniile promoţionale existente este necesar ca participanţii să furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificării lor în caz de obţinere a unuia dintre premiile stabilite pentru categoriile câştigătoare. Refuzul lor de a le furniza nu se conformează cerinţelor regulamentului concursului şi determină astfel anularea dreptului de participare la campania promoţională în curs. 

Conform Legii nr. 677/2001, participanţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor prin email la office@tenisaxyall.ro. Firma SC Tenis Axyall SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru eventuale pierderi de date, nici chiar în urma procesului de transfer sau datorate altor defecţiuni tehnice.
Dacă unele din datele participanţilor sunt incorecte, participanţii au obligaţia de a informa Organizatorul în timp util, cât mai curand posibil.


SECŢIUNEA 12. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORILOR 

Organizatorul va acorda premiile persoanei câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament.
 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru :
* înscrierile efectuate pe alte pagini de internet decât cele dedicate Concursului;
* înscrierile efectuate greşit;
* înscrierile efectuate în afara Concursului;

* orice defecţiune tehnică ce poate afecta capacitatea persoanelor de a se înscrie în Concurs . 

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câstigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plata respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui premiul câştigat şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. 


Organizatorul campaniei nu este răspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei castigatoare.


SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL


Acest regulament prezintă condiţiile pe care doritorii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi admişi ca participanţi la concurs. Înscrierea în acest concurs înseamnă pentru participanţi aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acesteia. Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul Organizatorului sau pe www.tenisaxyall.ro. 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest regulament şi la desfăşurarea campaniei, participanţii se vor adresa la email office@tenisaxyall.ro . SC Tenis Axyall SRL işi rezervă dreptul de a modifica aceşti termeni oficiali dacă este necesar. Inştiinţările privind orice modificare vor fi făcute publice participanţilor pe pagina de internet a organizatorului (www.tenisaxyall.ro).SECŢIUNEA 14. LITIGII


În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.


ORGANIZATOR

SC TENIS AXYALL SRL